NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

Referenciaintézmény

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

A referenciaintézményi szolgáltatások bemutatása

Céljaink

Szolgáltatásunk célja az integrált nevelés, IKT-szemlélet, kompetencia alapú oktatás minősített jó gyakorlatainak elterjesztése, továbbadása más intézményeknek.
Célunk a horizontális kapcsolatok erősítése, az egymástól való tanulás módszereinek elterjesztése, valamint az oktató-nevelő munkában és innovációban való aktív, irányító részvétel.
Pedagógusaink önértékelésének, munkájuk elismerésének erősítését is jelenti a referenciaintézményi szerepvállalás, illetve további innovációs tevékenységeinkhez támogató erkölcsi és szakmai hátteret biztosít ez a rendszer.

Szolgáltatásaink

Jó gyakorlatainkhoz kapcsolódóan biztosítjuk a hospitálás, a mentorálás, műhelyfoglalkozások lehetőségét, a jó gyakorlathoz kapcsolódó leírásokat, dokumentációt.
A jó gyakorlat átadásának menete során a kapcsolatfelvétel a megadott e-mail címen vagy telefonon történik. A kapcsolattartó tájékozódik a jó gyakorlatot átvevő intézménytől az igényekről: hospitálás, mentorálás, műhelymunka lehetőségeiről. Ezt követően a Referenciaintézményi Működést Támogató Szervezet tagjai előkészítik a jó gyakorlat átadásának menetét. Felkérik a jó gyakorlatot megalkotó teamet, hogy fogadják az átvevő intézmény tagjait. Felveszik a kapcsolatot az átvevő intézménnyel, közös munkatervet készítenek, mely tartalmazza az átadás időpontjait és munkaformáit.
Külön lehetőséget biztosítunk a jó gyakorlat helyszíni megtekintésére, megismerésére (tanórák látogatása, belső műhelymunkán való részvétel). Egyeztetünk az érintett tanárokkal, a közösen alkalmas időpontban megszervezzük a hospitálást. A napi gyakorlat bemutatása szakmai egyeztetéssel folytatódik, részletesen elemezve a konkrét nevelési-oktatási folyamat kulcslépéseit, az alkalmazott módszertani megoldásokat. E programokon szóbeli előadással, digitális anyagokkal, összefoglaló prezentációval, a felhasznált tanári és tanulói eszközök bemutatásával segítjük elő a jó gyakorlat megértését.
A mentorálás során a felmerülő kérdésekre helyben, irányított műhelymunka keretében, illetve a későbbi adaptáció, helyi gyakorlat során megfogalmazódott felvetésekre e-mailen, telefonon, valamint külön helyszíni intézménylátogatás keretében, komplex mentorálással válaszolunk.
A jó gyakorlat adaptációját segítő, szakmai szempontok szerint összeállított digitális segédanyagokat, összefoglalókat átadjuk az érdeklődő intézménynek. Utógondozás során az átvevő intézményben már működő jó gyakorlat beválást, esetleges korrekcióját vizsgáljuk, vállaljuk.

Felsőoktatási gyakorlóhely működésünk

Felsőoktatási gyakorlóhelyként eddig is nyújtottunk segítséget a felsőoktatási intézményeknek: leginkább angol, informatika, magyar nyelv és irodalom és testnevelés területeken.
A felsőoktatási intézmény megkeresi a kapcsolattartót, és egyeztet a kívánt szakterületen nyújtható szerepvállalásunkról. A fenntartó és a felsőoktatási intézmény együttműködési megállapodást köt, amelyben rögzítik a vállalt feladatokat: tanárjelölt fogadása, mentorálása, hospitálás biztosítása, intézményi dokumentumrendszer megismertetése, értekezleteken, műhelymunkákon való részvétel biztosítása, interjúk, kérdőívek, dokumentáció vezetése.
Az intézményvezető felkéri mentorálásra az alkalmas kollégát, és megbízási szerződést köt vele. A mentortanár feljegyzéseket, elemzéseket ír a tartott órákról, foglakozásokról, a tanárjelölttel történő munkájáról. Segíti továbbá az intézmény egyéb folyamataival való ismerkedést, szokások megismerését, a pedagógus-magatartás kialakulását. A folyamat a hivatalos dokumentáció kiállításával, a jelölt értékelésével zárul.
Állandó kapcsolatban állunk az adminisztrációs és pedagógiai feladatok egyeztetése, koordinálása során az illetékes felsőoktatási szakemberekkel.